Scroll to top

Missionshistoria i 175 nedslag: Att med glädje förkunna

Olov Haraldsson på resa – takmålning i Hyllinge kyrka i Danmark. Bild: Wikimedia Commons

Resor, boktryckarrevolution, reformation

ca 46–48        Aposteln Paulus ger sig ut på sin första missionsresa i Medelhavsområdet – det ska senare bli ytterligare två

52                  Aposteln Tomas predikar i Kerala i Indien

177                En grupp kristna avrättas i Lyon när de vägrar att tillbe kejsaren

203                Perpetua och Felcitas avrättas, och detta och andra förföljelserna av de kristna får Tertullianus att notera att martyrernas blod var kyrkans sådd

314                Tiridates III bekänner sig till den kristna tron

325                Det första ekumeniska kyrkomötet hålls i Nicea på inbjudan av kejsar Konstantin och under hans beskydd

330                Kung Ezana av Aksum bekänner sig till den kristna tron

ca. 370           Wulfila blir klar med sin översättning av Bibeln till gotiska

405                Hieronymus blir klar med översättningen av Bibeln till latin

432                Patrik, som har flytt slaveriet på Irland, återvänder för att grunda kloster och predika om Kristus

508                Philoxenus av Manbij slutför sin revidering av äldre syriska bibelöversättningar

543                Kungen av Nobatia i Nubien bekänner sig till Kristus

563                Columbanus grundar klostret Iona och börjar missionera i Skottland

Augustinus av Canterbury porträtterad i handskrift som förvaras i Abbaye de Wearmouth-Jarrow. Bild: Wikimedia Commons

596                Augustinus som har skickats av Gregorius den store i Rom för att predika i England blir den förste ärkebiskopen av Canterbury

689                Killian, Bayerns apostel, dödas i Würzburg

719                Bonifacius utses till påvlig legat och senare missionsbiskop av Mainz med uppdrag att sprida kristen tro och grunda kloster och biskopssäten i Germanien

771                Karl den store blir kung och påbörjar utbildningsreformer som bland annat innebär predikningar på folkspråk och översättningar till de språken

826                Kung Harald Klak av Danmark låter döpa sig

830–831        Ansgar gör sin första predikoresa till Birka och upprättar en församling där, och när han har blivit ärkebiskop av det nya stiftet Hamburg gör han ett nytt besök i Birka 851–853

862                Methodios och Kyrillos inbjuds av prinsen av Mähren att missionera bland slaverna

864                Khan Boris I av Bulgarien låter döpa sig

988                Fursten Vladimir I av Kiev låter döpa sig

1008               Olof Skötkonung döps i Husaby källa, troligtvis av den engelske missionären Sigfrid

1030              Kung Olav Haraldsson av Norge stupar vid slaget vid Stiklestad (han blir senare Nordens mest vördade helgon)

1060               Henrik och Egino blir de första biskoparna i Skåne

1095               Påven Urban II uppmanar furstarna att ta till vapen för att driva bort turkarna från tidigare kristna områden, inklusive Det heliga landet, och detta blir början till korstågen

En av otaliga ikoner med den helige Franciskus som motiv. Bild: Wikimedia Commons

1219               I samband med det femte korståget reser Franciskus till Egypten och träffar sultanen Al-Malik al-Kamil – när sultanen förstår att Franciskus kommer som religiös man och inte som korsriddare tar han emot honom med stor gästfrihet

1269               På inbjudan av den mongoliske härskaren Kublai Khan reser Marco Polo genom Centralasien till Kina där han verkar i 24 år innan han återvänder och skriver ner sin historia

1276               Ramon Lull, som har studerat arabiska och islamisk filosofi, grundar en missionärsskola på Mallorca för mission bland muslimer med betoning på bön och samtal

1323               Franciskanska missionärer arbetar på Sumatra, Java och Borneo

1383               John Wycliffe färdigställer en första bibelöversättning till engelska

1455               Med den påvliga bullan Romanus Pontifex får portugiserna ansvar för mission på handelsvägarna längs Afrikas västkust och över Atlanten

1462               Johann Gutenberg, som har uppfunnit boktryckarkonsten, påbörjar den första tryckningen av Bibeln, och detta blir början till en revolution för kyrkan i Europa och därmed för missionen

1493               Columbus seglar över Atlanten med en grupp spanska missionärer ombord

1498               Vasco da Gama rundar Godahoppsudden, ett led i den portugisiska kolonialism som också innebär att kristna församlingar grundas längs Afrikas kuster

1501               João da Nova bygger den första kyrkan i Sydafrika

1513               Bartolomeus de la Casas prästvigs på Kuba och blir den de amerikanska urfolkens försvarare

1552              Jesuiten Francis Xavier når Macao, men hindras från att resa vidare till det kinesiska fastlandet

Reformationen och den moderna missionsrörelsen

1521              Martin Luther ger ut sin tyska översättning av Bibeln

1529              Martin Luther ger ut den första barnbibeln, Passional, ”för barn och enkla människor”, och sin stora och sin lilla katekes

1541              Bibeln ges ut på svenska

1601              Jesuiten Matteo Ricci tillåts bosätta sig i Beijing – detta blir inledningen till en omfattande katolsk missionsverksamhet, präglad av en rätt långtgående anpassning till kinesiska traditioner

1622               Kongregationen Propaganda Fidei inrättas med uppdrag att förkunna evangeliet på lokala språk och med lyhördhet för lokala traditioner

1631              Den skytteanska skolan grundas i Lycksele för att ge samiska barn kristen undervisning

1642              Prästen och teologie doktorn Johan Companius reser till den svenska kolonin Nya Sverige som garnisonspräst och börjar missionera – bland annat översätter han Luthers lilla katekes till lenape, och den trycks 1696 för spridning i Delawere och Pennsylvania

1698              The Society for Promoting Christian Knowledge, SPCK, bildas i England – syftet är undervisning i kristen tro genom spridning av litteratur

Bartholomäus Ziegenbalg. Bild: Wikimedia Commons

1706              Bartholomäus Ziegenbalg och Heinrich Plütschau sänds av den dansk-halleska missionen till den danska kolonin Trankebar och blir de första protestantiska missionärerna i Indien

1709               SPCK skickar en tryckpress till Trankebar, och Bartholomäus Ziegenbalg låter trycka sina tamilska översättningar av Nya testamentet (1714) och av Luthers lilla katekes (1715) – hela Bibeln trycks efter hans död 1728

1716               Det pietistiska missionskollegiet i Köpenhamn sänder missionären Thomas von Westen till norska Finnmarken, där han arbetar fram till 1727

1732               Brödraförsamlingen i Herrnhut skickar missionärer till Västindien detta år, och året efter till Grönland – senare under 1700-talet blir herrnhutismen en viktig inspiration för svensk mission

1795              London Missionary Society bildas

1799              Church Missionary Society bildas i London

Mary Jones på sin bibelvandring, tecknad i efterhand av samtida illustratör. Bild: Wikimedia Commons

1800              Den 15-åriga Mary Jones går till fots över fyra mil genom Wales för att få tag på en egen bibel – detta ska leda till att sällskap som har till uppgift att sprida biblar bildas i många länder

1815               Basler Mission grundas och börjar utbilda missionärer – de första reser till Persien respektive Armenien fem år senare, men det stora målet är Afrika, och 1827 börjar arbetet i Liberia, 1828 i nuvarande Ghana

1815               Svenska Bibelsällskapet grundas med syftet att sprida biblar och bibeldelar i Sverige

1826              Världens första stadsmission, Glasgow City Mission, grundas i Skottland (London får sin 1835)

1830              Metodistpastorn George Scott kommer till Sverige för att undervisa brittiska industriarbetare och tar tillsammans med industrimannen Samuel Owen initiativet till de första nykterhetsföreningarna och 1840 till Engelska kapellet, Sverige första frikyrkobyggnad

1831               Peter Fjellstedt blir den förste svenske missionären när han efter prästvigning och två års studier i Basel och London skickas till Indien av Church Missionary Society

1833              Den unge teologen Johann Hinrich Wichern övertalar ledande politiker och finansiärer i Hamburg att satsa på en ”räddningsby” för försummade och föräldralösa barn – detta blir början till ett omfattande diakoniarbete, Das Rauhe Haus, som ska komma att inspirera många, också svenskar

1834               George Scott grundar tidskriften Missions-Tidning

1835              Svenska Missionssällskapet bildas med syfte att bedriva mission bland samerna

1836              Leipzigmissionen, egentligen Evangelisch-Lutherische Mission zu Leipzig, bildas i Dresden

1841              London Missionary Society sänder ut läkaren David Livingstone som missionär till Sydafrika

1842              George Scott grundar tillsammans med Carl Olof Rosenius tidskriften Pietisten, men tvingas samma år lämna Sverige efter upplopp i Engelska kapellet – det hålls sedan stängt  i flera år men köps 1856 av EFS och blir Betlehemskyrkan (riven 1953)

Emilie Petersen med maken Johan Philipp Petersen före flykten till Sverige. Bild från webbplatsen Mormor

1846              Den första svenska syföreningen bildas på Herrestad av Emilie Petersen och hennes vänner med inspiration från hennes hemland Tyskland och på uppmaning av Peter Fjellstedt som är på besök. Medlemmarna ska ”samlas en gång i veckan för att läsa Guds ord, be, sjunga och samtala om andliga frågor samt sy”, dels sådant som går att sälja så att de kan få in medel till Svenska Missionssällskapet, dels mössor och andra varma plagg som skickas norrut. Hans Jacob Lundborg sprider sedan syföreningsidén under sina resor. Detta blir en avgörande del av finansieringen för svenskt missionsarbete i många år.

1845              Lunds Missionssällskap bildas för att främja missionen och ge blivande missionärer en gedigen utbildning

1846              Tidskriften Uppdrag Mission börjar ges ut under namnet Lunds Missionstidning

1846               Ett missionsinstitut grundas i Lund med Peter Fjellstedt som rektor och flyttar efter ett par år till Stockholm och senare till Uppsala där det blir läroverket Fjellstedtska skolan, från 1982 det teologiska institutet Stiftelsen Fjellstedtska skolan

1846              Efter studier vid Baselmissionens institut och med understöd av Svenska Missionssällskapet reser Theodor Hamberg som förste svenske missionär till Kina

Charlotte Brontë. Bild: Wikimedia Commons

1847              Currer Bell (pseudonym för Charlotte Brontë) ger ut romanen Jane Eyre, som snabbt blir mycket uppmärksammad. Prästen och missionärskandidaten Saint John Rivers, på väg till Indien, är en viktig person i berättelsen. Boken kommer ut i svensk översättning tre år senare.

1848              Sjömannen och missionären F.O. Nilsson låter tillsammans med fyra andra svenskar döpa sig, och de grundar Sveriges första baptistförsamling som blir början till den äldsta svenska frikyrkan – F.O. Nilsson själv landsförvisas 1860

1849              Josef Fast och Anders Elgqvist reser till Kina för att arbeta för Lunds Missionssällskap – Josef Fast rånmördas, Anders Elgqvist arbetar i ytterligare ett år innan han återvänder hem

1853              Stockholms Stadsmission grundas (en av de yngsta stadsmissionerna i Sverige är den i Örebro, grundad 2018)

1856              Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen grundas

Anders Blomstrand. Bild: Porträttarkiv.se

1857              Anders Blomstrand sänds till Indien av Leipzigmissionen och med understöd från Lunds Missionssällskap – han ska komma att arbeta där i 27 år, revidera den tamilska översättningen av NT och den tamilska psalmboken och ge ut en missionstidskrift på tamil

1862              EFS missionsinstitut, senare Johannelunds teologiska högskola, grundas i Stockholm

1865              Tusenårsminnet av missionären Ansgars död uppmärksammas på många håll i Sverige, och med hjälp av Hans Jacob Lundborg bildas ytterligare många missionsföreningar, en del med namnet Ansgariiföreningen eller Ansgariusföreningen

1866              EFS sänder ut sina första tre missionärer Carl-Johan Carlsson, Lars-Johan Lange och Per-Erik Kjellberg, alla tre till Etiopien

1869               EFS startar verksamhet vid utländska hamnar för svenska sjömän

Henry Morton Stanley möter David Livingstone i Ujiji,ett färglagt träsnitt av H. Hall efter Henry Morton Stanleys redogörelse. Bild: Wellcome Library, London

1871              Journalisten Henry Morton Stanley har sänts ut från England för att leta efter den försvunne missionären David Livingstone och hittar honom i Ujiji – en världsnyhet

1873              En missionsdag inrättas i Svenska kyrkans kyrkoår

Första åren med Svenska Kyrkans Mission

1874              En missionsstyrelse inrättas med ärkebiskopen som ordförande, och arbetet får namnet Svenska Kyrkans Mission, ofta förkortat SKM

1875              Beslut om att öppna en missionsstation i Zululand i Sydafrika

1876              Svenska sjömanspräster skickas till Kiel och West Hartlepoo – Sjömanskyrkan föds och blir snart en del av SKM, men bryts 1933 ut för att bli Svenska Kyrkans sjömansvårdsstyrelse som 1975 går upp i Svenska kyrkan i utlandet, SKUT

1876              SKM tar över Svenska Missionssällskapets arbete i Indien

Överlevande brittiska soldater efter slaget i Rorke’s Drift i Natal i Sydafrika, där Svenska kyrkan missionsstation grundades. Bild: Wikimedia Commons

1876              Elin och Otto Witt kommer som SKM:s första missionärer till Sydafrika. Två år senare köps en farm vid Rorke’s Drift i Natal i Sydafrika, och de flyttar dit, men snart efter deras ankomst bryter ett krig ut, och de tvingas fly

1883              Henry William Tottie anställs som SKM:s första missionsdirektor

1893               Theodor Blomstrand, född i Trankebar, kommer tillbaka till Indien som SKM-missionär

1889               Marcus Germei (eller Marqos Girmai) från Abessinien, nuvarande Eritrea, prästvigs i Uppsala efter studier på EFS missionsskola i Massawa och på Johannelund och flyttar tillbaka till sitt hemland

1894              Den ekumeniska missionsorganisationen Kvinnliga Missions-Arbetare grundas av bland andra Fredda Hammar och Anna Roos (ännu vid den här tiden kan bara män ha titeln missionär)

1896              Hedvig Posse som arbetar i Sydafrika sedan 1887 meddelar missionsstyrelsen att hon har köpt en tomt där hon tänker bygga ett sjukhus (SKM:s första) i Dundee Coalfields

Edvard Sjöblom föreläser om situationen i Kongo. Bild: Porträttarkiv.se

1897              Edvard Sjöblom, som har arbetat som missionär i Fristaten Kongo sedan 1892, talar på Aboriginal Protection Society i London om den belgiske kung Leopolds skräckvälde (året före har han skrivit en artikel om det i Veckoposten), och uppmärksamheten leder till förändring

1900              Svenska Jerusalemsföreningen bildas för att ”genom uppfostrings- och välgörenhetsinsatser verka för att åt Kristus vinna det Heliga Landets befolkning”

Josef Zulu. Bild: EFS arkiv

1901               Josef Zulu, prins mKhwelantaba, prästvigs i Uppsala efter studier på Johannelund och flyttar tillbaka till sitt hemland Sydafrika

1902              Iglesia Filipina Independiente, IFI, bryter sig i samband med den filippinska revolutionen loss från den katolska kyrkan (katolska missionärer kom till Filippinerna på 1500-talet). Senare ska den gå in i en gemenskap med bland annat de anglikanska kyrkorna och Svenska kyrkan.

1903              Svenska kvinnors missionsförening (Kvinnor för mission) bildas

1903              Det norska missionssällskapet skickar Karl Reichelt till Kina, där han börjar lära känna buddhismen

1908              Arbete med missionsstation i Rhodesia påbörjas

1909              SKM:s sjukhus i Tirupattur i Indien öppnar

1910              Den första världsmissionskonferensen hålls i Edinburgh i Skottland med 1 400 deltagare, varav 17 från globala syd

1912              Svenska Missionsrådet bildas

Annons inför ett föredrag i Stockholm efter att Alma Johansson hade uppmärksammat armeniernas situation. Klipp förmedlat av Maria Småberg

1915               Det armeniska folkmordet inleds – Alma Johansson, en av KMA:s missionsarbetare, blir vittne till det och rapporterar om det i många brev som blir artiklar

1919              Den lutherska kyrkan i Indien, TELC, blir självständig

1920              Första svenska prästen kommer till Buenos Aires i Argentina

1921              The International Missionary Council bildas i London

Karl Reichelt. Bild: Areopagos-stiftelsen, Norge

1922              Karl Reichelt och Notto Norrman Telle kommer till Shanghai och inleder ett missionsarbete riktat till taoistmunkar, Ching Fong Shan

1923              En luthersk högskola grundas i Taohualun i Kina

1925              Ekumeniska mötet i Stockholm

1920               Den andra världsmissionskonferensen hålls i Jerusalem

1930              SKM stöttar den nordiska kristna buddhistmissionen – Karl Reichelt och hans medarbetare grundar Tao Fong Shan i Hongkong

Anna Berndtsson och Märta Adolfsson på bild i boken Ceza där de berättade om sitt livsverk i Sydafrika. Bild: Maria Store

1936              Sjuksköterskan Anna Berndtsson och läkaren Märta Adolfsson kommer till Ceza i Sydafrika och utökar med tiden den svenska sjukvårdsverksamheten där till sjukhus, sjuksköterskeskola och tuberkulossjukhus. De arbetar tillsammans där fram till 1968.

1937              Bengt Sundkler disputerar i Uppsala på en avhandling om missionstankens genombrott i Sverige genom Svenska Missionssällskapet 1835–75

1938              Den tredje världsmissionskonferensen äger rum i Tambaram i Indien – den första med en majoritet delegater från ”de unga kyrkorna”. Fokus på den lokala kyrkans centrala roll i missionen.

1939              The International Missionary Council inleder ett närmare samarbete med Kyrkornas världsråd

1941              Tanganyikamissionen startar. Tanganyika har varit tysk koloni mellan 1885 och 1918, och tyska missionärer har fortsatt att arbeta här, men nu interneras de av de allierade på grund av kriget. Svenska missionärer ska ersätta dem.

1944              Svenska Israelmissionen beslutar att inrätta ett missionsinstitut

Kryssningsfartyget Drottningholm, ommålat inför fångutväxlingsresorna under andra världskriget. Bild: Wikimedia Commons

1944              Kryssningsfartyget Drottningholm ska hämta krigsfångar i Sydafrika till det stora krigsfångeutbyte som planeras av Folke Bernadotte och Röda korset. Ett 30-tal svenska missionärer, varav några som tillhör SKM, får resa med det i övrigt tomma fartyget på ditvägen – resan går utmed USA:s och Brasiliens kust på grund av kriget.

Nya utmaningar och möjligheter efter andra världskrigets slut

1946              En akut situation med norska missionärer som inte kan ta sig hem från Madagaskar leder till att en nordisk flygkommitté bildas, och planet SE-APG Ansgar köps in. Planet ska komma att användas av 32 missionssamfund från hela världen. Det gör 95 flygningar till 25 destinationer i Afrika och 14 i Indien med ungefär 1 200 missionärer och missionärsfamiljer fram till och med 1950.

1947              Lutherska världsförbundet bildas i Lund av en rad lutherska kyrkor som vill samordna sina hjälpinsatser i länder som har drabbats av andra världskriget – svenska Lutherhjälpen inleder sitt arbete 

Annons inför visning av filmen Jag är med eder. Lena Mbuisa spelade den kvinnliga huvudrollen.

1948              Filmen Jag är med eder, om en svensk prästfamilj som flyttar till Rhodesia (Zimbabwe) som SKM-missionärer, går upp på svenska biografer. Rune Lindström och Gösta Stevens har skrivit manus, Gösta Stevens har regisserat, Rune Lindström spelar också den manliga huvudrollen, och Lena Mbuisa spelar den kvinnliga huvudrollen.

1950-talet      SKM börjar arbeta med stöd till Latinamerika

1950              Stöd från Lutherhjälpen till palestinska flyktingar

1950              Svenska teologiska institutet, STI, köper en fastighet i Jerusalem och börja ta emot studenter

1950-talet      Lutherhjälpen arbetar med fadderbarn i Hongkong

1951              Sista missionären lämnar Kinamissionen

1956              Åke Kastlund, senare biskop i Strängnäs, tillträder som Lutherhjälpens direktor

1957              Den kongolesiske teologen Hilaire Nkounkou studerar i Uppsala och skriver senare vad som ska komma att bli den kanske mest älskade missionspsalmen i Den svenska psalmboken, ”Se jag vill bära ditt budskap, Herre”

1957              Bengt Sundkler ger ut boken Svensk missionsatlas

1960              Samarbete påbörjas med lutherska kyrkan i Malaysia

Bengt Sundkler. Bild: Sveriges pressarkiv, RA

1960              Evangelical Lutheran Church in Tanzania, ELCT, blir självständig. Året efter blir Bengt Sundkler dess förste biskop, och några år senare vigs Josiah Kibira.

1961              The International Missionary Council går upp i Kyrkornas världsråd och blir Commission on World Mission and Evangelism

1963              Den evangelisk-lutherska kyrkan i Rhodesia (nuvarande Zimbabwe) blir självständig

1963              Första SKM-missionärerna i Malaysia

1964              Milstolpe för insamlingsarbetet: en av tio svenskar finns i Lutherhjälpens givarregister

1965              Lutherhjälpens första rikstäckande insamling

1968              Kyrkornas världsråds generalförsamling i Uppsala

1968              Humanitär insats när Biafrakriget i Nigeria bryter ut

1970              Samarbete med lutherska kyrkan i Liberia påbörjas

1970              Ett nära samarbete med den lutherska kyrkan i Jordanien och Det heliga landet, ELCJHL, och Mellanösterns kristna råd, MECC, påbörjas

1970-talet      Partnerskap med Filippinernas kristna råd, NCCP, och gemensam satsning på mänskliga rättigheter

1975              Fyra lutherska kyrkor med olika bakgrund går samman och bildar Evangelical Lutheran Church of South Africa, ELCSA, som en självständig kyrka

1975              SKM blir huvudman för Svenska teologiska institutet i Jerusalem

1978              SKM och Svenska Missionsförbundet bildar en ekumenisk Pakistankommitté, och Christan Study Centre i Rawalpindi blir en samarbetspartner

1978              SKM börjar stötta lutherska kyrkor i Argentina och Brasilien

Ingrid le Roux med Philani-medarbetare 2014. Bild: Ewa Almqvist, Ikon

1979              Läkaren Ingrid le Roux i Kapstaden blir inbjuden att volontärarbeta på en rullande barnklinik i kåkstaden Crossroads och som en följd grundas organisationen Philani

1979              De första svenska volontärerna eller stipendiaterna i vad som ska bli utbytesprogrammet Ung i den världsvida kyrkan sänds ut

1980              SKM sänder sina första medarbetare till Västbanken för samarbete med ELCJHL

1980              Start för ekonomiskt stöd till ett center för religionsdialog på Sri Lanka

1980-talet      Lis Hamark arbetar med stöd till kvinnliga filippinska gästarbetare i Hongkong

1982               SKM sänder medarbetare till Guatemala, och de arbetar också i Costa Rica

1982              Körhäftet Sjung med Afrika – sånger från Zimbabwe för blandad kör kommer ut, och många svenska kyrkokörer börjar sjunga på shona (senare kommer fler häften och sånger på fler språk)

1982              Den första SKM-volontären sänds ut till Lima i Peru

1984              Det första ekumeniska sommarlägret för svenska missionärsbarn, Missionärsbarnsträffen

1983–1985     Etiopien drabbas av en svältkatastrof, och Lutherhjälpen är en av de organisationer som satsar mycket på humanitärt bistånd

Agnes Abuom fotograferad 1994 — bild förmedlad av Jonas Jonson

1985              Den kenyanska teologen Agnes Abuom, som senare ska komma att bli en ledargestalt i Kyrkornas världsråd i många år, disputerar i Uppsala på en avhandling om Kenyas kristna råd

1987              SKM, SKUT och Lutherhjälpen inrättar en gemensam prästtjänst i Lima

Sent 1980-tal Ingrid le Roux arbete med barnfamiljer i Kapstaden blir en del av Svenska Kyrkans Mission

1991              Mission i retur inleds, och en missionär vardera från Indien, Filippinerna, Tanzania, Sydafrika och Malaysia kommer till Sverige

1992               SKM och Lutherhjälpen bjuder in till gemensam internationell fest i Falun

1993              Gunnar Lind och hans familj flyttar till Egypten för att arbeta i den koptisk-ortodoxa kyrkan

1995              Kyrkogemenskap mellan Svenska kyrkan och Iglesia Filipina Independiente

1995              ACT International bildas – ACT står för Action by Churches Together – för att leverera humanitärt bistånd över hela världen

1997              Hilda Lind (tidigare under några år lärare vid högskolan Tamilnadu Theological Seminary i Madurai i Indien, barnbarnsbarn till Anders Blomstrand) blir Svenska kyrkans missionsdirektor

2002               Världens fest i Linköping – den första med detta namn, en fortsättning på många års missionsfester och internationella fester

2007              Gemensam julkampanj för Svenska kyrkan, Lutherhjälpen och SKM

2007              ACT Development bildas för att samordna humanitärt stöd och utvecklingsstöd

2008              Svenska Kyrkans Mission och Lutherhjälpen går samman och bildar Svenska kyrkans internationella arbete

2009              Den nya organisationen byter namn till Hela världen – Svenska kyrkans internationella arbete

2010              ACT Alliance, ACT-alliansen, bildas genom en sammanslagning av ACT International och ACT Development

2011              Namnbyte tillbaka till Svenska kyrkans internationella arbete

2011               Den första Agera-utbildningen genomförs i samband med Almedalen-veckan (från och med 2014 är Svenska Kyrkans Unga med i arbetet)

Kyrkornas världsråds generalförsamling i Busan i Korea 2013.Bild: Peter Williams, Kyrkornas världsråd

2013              Kyrkornas världsråds generalförsamling i Busan i Korea antar dokumentet Tillsammans för livet – mission och evangelisation i en värld i förändring och börjar arbeta med begreppet mission från marginalerna

2018              Kyrkornas världsråd bjuder in till världsmissionskonferens i Arusha i Tanzania

2019              Det nya namnet Act Svenska kyrkan – med Act lånat från ACT-alliansen – lanseras

2024              Ung i den världsvida kyrkan startas om med plats för tolv svenska deltagare i Tanzania och Filippinerna – 2025 ska deltagare från de båda länderna komma till Sverige

2024              Act Svenska kyrkan firar 150 år av Svenska kyrkans missionsarbete med bland annat insamlingskampanjer, informationskampanjer och Göra skillnad-dagar i Uppsala

___

Act Svenska kyrkan finns idag i dessa länder:

Colombia
Egypten
El Salvador
Filippinerna
Haiti
Honduras
Guatemala
Indien
Irak
Israel/Palestina
Jordanien
Liberia
Myanmar/Burma
Pakistan
Peru
Sydafrika
Sydsudan
Syrien
Tanzania
Uganda
Zimbabwe

print