Scroll to top

Missionens kvinnor på den globala arenan under hundra år

Jonas Jonson
Missionärerna
en biografisk berättelse om Svenska kyrkans mission 18741974
Verbum 2019

Jonas Jonson har ännu en gång visat prov på att framgångsrikt hantera ett mycket omfattande och komplext källmaterial. Bokens titel anger riktningen: en myriad av livsberättelser, platser och historiska skeenden vävs samman till en hundraårig missonshistoria. Jonson tecknar den mångfald av orsaker, motiv och drivkrafter som låg till grund för Svenska kyrkans missions omfattande verksamhet under perioden 1874–1974. Det är enskilda missionärers liv, uppdrag och uppgifter som står i centrum boken igenom, hela tiden tolkade genom den vidare ekumeniska, politiska och socio-ekonomiska berättelsens lins.   

Att skriva biografiskt är för Jonson inget nytt. Hans tidigare böcker om Gustaf Aulén (Artos 2011) och Nathan Söderblom (Verbum 2014) är skrivna i samma populärvetenskapliga genre och författarens metodologiska och stilistiska grepp är mycket lika i samtliga tre verk. Spänningen mellan ramberättelsens ’då’ och de många livfulla skildringarnas ’nu’ leder läsaren till Sydafrika, Zimbabwe, Tanzania, Indien, Kina och Malaysia. Men också till Helsingborg, Askeryd, Vindeln och Uppsala. Personhistoria och organisationshistoria går hela tiden hand i hand. De många lokala och kontextuellt särpräglade miljöerna bryts effektivt mot omvälvande globala processer i en för de protestantiska kyrkorna viktig brytningstid. Boken gör relevanta utblickar avseende dynamiken mellan den konfessionellt lutherska, ekumeniska och allmänkyrkliga förståelsen av kristen mission i ord och handling.

Bokens struktur följer en tidsmässig och geografisk kronologi. Med början i Svenska kyrkans missions organisatoriska tillblivelse, teologiska självbild och praktiska gestaltning leds läsaren i bokens trettio kapitel ut på en strapatsrik resa världen runt. Enskilda individers levnadsöden i vitt skilda kontexter och tidsperioder knyts effektivt samman med den större berättelsen om hur protestantiska kyrkor förstod sig själva och sitt uppdrag i den kristna missionens tjänst. De olika kapitlens många litterära bryggor – genom vilka författaren gör jämförelser och delar iakttagelser avseende kyrkors, missioners och missionärers vägval, agendor och konfliktytor – binder med bibevarad komplexitet effektivt samman berättelserna till en helhet.

Jonas Jonson är trogen sitt val av perspektiv boken igenom. Det är SKM:s missionärer i allmänhet och de många kvinnorna i missionärskåren i synnerhet som driver berättelsen framåt. Den bland samtidens missionsinitiativ så väletablerade triaden skola – sjukhus – kyrka utgjorde ett avgörande kännetecken även för SKM. Jonson skriver i detta sammanhang fram kvinnornas centrala insatser som läkare, sjuksköterskor och lärare, däribland Märta Adolfsson och Anna Berntsson i Sydafrika, Barbro Johansson i Tanzania och Helena Eriksson i Indien. Under den tidsperiod som behandlas i boken hade SKM drygt 800 utsända missionärer varav hela två tredjedelar var kvinnor. De var välutbildade, språkkunniga, drivna och engagerade som ledare inom sina respektive arbetsområden och tjänstgjorde därtill under långa perioder inom skola och sjukvård.

Jonson skriver initierat, engagerat och lättillgängligt om ett angeläget ämne som kastar ljus också över nutidens diskussioner om Svenska kyrkans identitet, dess många kyrkorelationer och stora globala engagemang. Boken har dessutom ett omfattande notsystem och en gedigen bibliografi som blir till en guldgruva för den som önskar fördjupa sig ytterligare inom fältet.

Johannes Zeiler, teologie doktor i Missionsvetenskap och verksam vid Avdelningen för kyrkoliv på Kyrkokansliet i Uppsala

Fotnot: Denna recension publicerades först i årsboken för Förbundet Kristen humanism. Eftersom Lunds Missionssällskap har varit med och finansierat utgivningen av boken Missionärerna har Uppdrag Mission tidigare uppmärksammat den med författarintervju och biografiska artiklar men inte genom att recensera den. Se också intervju med sällskapets ordförande Samuel Rubenson om projektet!

print