Scroll to top

”De fiendebilder som skapas i krig överförs från generation till generation”

Martín Nates (till höger) med Mujeres Constructoras de Paz på Justapaz-samling 2022. Bild: Justapaz

Större delen av Colombias yta präglas av pågående våldsamma konflikter – trots att landet genom historien upprättat flera fredsavtal. Militär, gerillor, paramilitärer och narkotikakarteller har attackerat varandra under mer än 60 år. Kriget har skördat sammanlagt drygt nio miljoner människoliv.

Den nya regeringen har utropat ambitionen att arbeta för att uppnå en ”genomgripande fred”. Som fredsrörelse menar vi att följande behövs för att uppnå den visionen:

Ett nationellt avtal om samexistens
Av dem som har dödats eller försvunnit är 90 procent civila. Dialoger på regional och lokal nivå måste utgå från att våld inte är ett sätt att lösa konflikter. Det politiska systemet och valen måste reformeras för att främja att olika politiska grupperingar och landets alla regioner representeras.

Återuppta dialogen med ELN (Nationella frihetsarmén)
Ansträngningarna för att uppnå ett fredsavtal med den sista aktiva gerillagruppen i Colombia måste återupptas och förstärkas. Rättvisa överenskommelser om markdelning brådskar om dialog mellan parter som befinner sig långt ifrån varandra ska kunna uppnås.

Inrätta ett ministerium för fred och försoning
Ett ministerium för fred och försoning skulle kunna få uppdraget att samordna och vägleda de institutioner, program och riktlinjer som har skapats för upprättelse av offren och för dialog för fred. Detta skulle motverka de icke-transparenta byråkratier som idag reglerar fredsprocessen i Colombia.

Hållbar territoriell utveckling
De omfattande jordbruksreformer som förhandlades fram 2016 har gått i stå under Iván Duques regering. För att garantera landsbygdsbefolkningens rättigheter måste reformarbetet återupptas, och tilliten mellan landsbygdsnäringarna och regeringen måste återupprättas.

Särskilja polisväsendet från försvarsministeriet och avskaffa obligatoriska värnplikten
Den nationella polisen i Colombia är en del av försvarsmakten. Den är präglad av militärens tankegods och verkar för bekämpandet av den inre fienden. Detta är något som Justapaz alltid har framhållit och som sanningskommissionens slutrapport nu återaktualiserar. Social mobilisering har betraktats som ett hot mot landets överlevnad. Medborgares demokratiska rättigheter skyddas alltså inte, de blir istället kriminaliserade.

Militärtjänstgöring har historiskt sett varit påbjudet för unga människor från enkla förhållanden, och det har hindrat dem från att göra andra livsval. Bättre bemedlade familjer kan ”betala sig ut” ur detta. Jämlikhet kan endast uppnås om den obligatoriska militärtjänsten avskaffas samtidigt som rekryteringen av barn och ungdomar till kriminella och väpnade grupper upphör.

Genomför en övergång från försvarspolitik till fredspolitik
I Colombia förväxlas trygghet med krig, och det finns en föreställning om att säkerhet uppnås genom förföljelse av gerillor och den inre fienden. Detta leder till brott som kriminalisering och mord av oskyldiga. Både försvarsmakten och de paramilitära har gjort sig skyldiga till detta i samband med gerillaoperationer.

Omvandla den rådande krigskulturen till fredskultur
De fiendebilder som skapas i krig ärvs och överförs från generation till generation. Den avhumaniseringslogik som kännetecknar den väpnade konflikten närs av hat, rädsla, skam, hämnd, skuld, förbittring, ilska. Därför är det nödvändigt att utveckla pedagogiska verktyg så att samexistens, mänskliga rättigheter, fred och det historiska minnet värnas.

Medvetenhet om territoriella, etniska, könsrelaterade, kulturella, och genusmässiga aspekter är viktiga redskap i arbetet med att förvalta skapelsen utifrån visionen om genomgripande och rättvis fred.

”De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig.” Jesaja 2:4

print