Scroll to top

Uppmaningen

Lars Micael Adrian. Bild: privat

Ora et labora, de latinska orden för ”be och arbeta”, är en del av den katolska benediktinordens regel sedan början runt år 500 och ger oss en aning om både komplexiteten och djupet när en övertygelse leder till handling.

Inte bara be! Inte bara begära! Utan också agera – förhoppningsvis i samklang med sin övertygelse.

Jag tänker på en bok i Nya testamentet, den som kommer efter de fyra evangelierna, Apostlagärningarna. På engelska heter den boken Acts of the apostles, alltså apostlarnas handlingar. Jag tycker att det engelska namnet bättre än det svenska speglar vad de första kristnas övertygelse ledde till.

Act kan vara ett imperativ: agera! Det är en uppmaning att börja göra något.

Och Act Svenska kyrkan är det numera inarbetade namnet på det som förr hette Lutherhjälpen och Svenska Kyrkans Mission. En uppmaning, det också.

Lunds Missionssällskap finns i denna tradition där alla kristna uppmanas att bedja och agera, göra något.

Och de pengar som under snart 200 år har samlats in och vuxit och som förvaltas av oss i styrelsen för Lunds Missionssällskap har egentligen bara ett enda existensberättigande: att uppmuntra till handling i Kristi anda för försoning, utbildning, utveckling och stöd.

Därför handlar detta nummer av Uppdrag Mission om hur bön och handling hör ihop och skapar förändring.

Lars Micael Adrian
ledamot i Lunds Missionssällskaps styrelse med särskilt ansvar för kontakten med Anafora Community College

print