Scroll to top

Kartläggning av förtryck och våld

Dela av World Watch-materialet (beskuret dokument). Bild: Open Doors

Varje år ställer organisationen Open Doors avdelning World Watch Unit samman en världskarta där förföljelse mot kristna åskådliggörs land för land genom färgkodning. De 50 länder som är farligast för kristna hamnar på en lista som fungerar som förbönslista för organisationens stödjare. World Watch Unit arbetar med att kartlägga två typer av förföljelse: förtryck (den press som kristna utsätts för inom olika livsområden) och våld. Förtrycket mäts på fem olika områden: privatlivet, familjelivet, sociala nätverk, livet som medborgare och kyrkolivet. Det sjätte mätområdet är förekomsten av våld. Länderna rankas sedan efter den totala poängsumman. Rapporteringsperioden är den 1 oktober till nästkommande år den 30 september.

Källa: Open Doors Sverige

print