Scroll to top

Vilken är diakonins roll?

Anna Ardin: Politisk och profetisk diakoni – olika perspektiv på kyrkans röstbärande roll i samhället (Argument förlag 2019)

Anna Ardin lyckas presentera en överblick över diakonins bakgrund och dess olika tanketraditioner. För den som är ny i frågeställningarna, till exempel på diakon- och prästutbildningarna, passar hennes bok utmärkt som grund och inspiration.

Precis som profeterna, och Jesu samtida, lever vi i en tid som präglas av ökande klyftor. Jesajas uppmaning att ingripa mot orättfärdighet ljuder, som Evelyn Miranda-Feliciano skriver citerad i boken, starkare än någonsin ”i vår tid då orätten är globaliserad och institutionaliserad, då de fattiga är ännu mer marginaliserade, och inte just mer än siffror”. Problem ses som individuella brister snarare än strukturellt förtryck. Vilken roll har den profetiska diakonin då? Många försök att lyfta fram orättvisor faller på att de möter det välorganiserade och byråkratiserade senmoderna samhället.

Något jag saknar är mer exempel på praktiskt profetiskt arbete. Boken saknar fördjupning i hur det påverkansarbetet ser ut och positiva exempel på hur kyrkan har omsatt sitt profetiska uppdrag på sätt som verkligen förändrat villkoren för de mest marginaliserade.

Men detta är en gedigen och väldigt viktig bok om varför kyrkan måste agera profetiskt. Anna Ardin lyckas med att på ett översiktligt och lättfattligt sätt beskriva så breda ämnen som befrielseteologi, ickevåld och kyrkliga styrdokument. En lång rad författare kommer till tals, antingen citerade eller genom korta bidrag till texten, utan att de blir vare sig ytliga eller spretiga – istället inspirerar de mig till att vilja läsa mer.

print