Scroll to top

”Vårt starkaste hopp är det återupplivade avtalet”

Lokuto Bismark Simon. Bild: CEPO

Community Empowerment for Progress Organisation (CEPO) har arbetat med fredsbyggande och konfliktlösning i hela Sydsudan sedan 2005.

Den största utmaningen för freden och försoningen i Sydsudan är att regeringens saknar politisk vilja att genomföra de resolutioner och rekommendationer som tagits fram under fredsdialogkonferenserna. Exempel på sådana är de tioåriga dialoger som genomförts i delstaten Jonglei och det administrativa området Pibor, som splittrats av våldsamma konflikter och mellanfolkligt våld.

Den andra utmaningen är begränsade och otillräckliga medel för det civila samhällets organisationer. I Sydsudan får civilsamhällesorganisationerna bara bidrag genom insamlingar. Väldigt litet finansieras med inhemska statliga medel. Givarberoendet har lett till stora klyftor i civilsamhället i organiseringen för fred och försoning. Insatser som ledarskapsutbildning, utbytesdialoger, ekonomisk uppföljning, påverkansarbete och så vidare är mycket svårfinansierade.

Sydsudans säkerhetsinstitutioner har misslyckats med att kväsa straffriheten och att införa vapenkontroller. De har inte lyckats med att avmilitarisera och återintegrera kombattanter. Det skapar en grogrund för våld och människor tvingas fly – vilket i sin tur sliter sönder den sociala strukturen.

I de flesta städer och byar i Sydsudan använder människor handeldvapen och lätta vapen. Det främjar en våldskultur där hämndattacker mellan och inom byarna och städerna äventyrar människors liv och egendom. Civilsamhällets organisationers arbete för fred försvåras, och de tvingas till ständigt återuppbyggande. 

Vår starkaste hopp är det återupplivade avtalet om lösning av konflikten i Sydsudan från 2018. Det tar itu med de grundläggande orsakerna till konflikten sedan 2013 och fram till i dag och skärper de viktigaste reformerna: översyn och ändring av konstitutionen, reform av säkerhetssektorns styrning, programplanering för humanitärt bistånd och återuppbyggnad, ekonomisk och finansiell resursförvaltning, ett oberoende hybriddomstolssystem och en myndighet för kompensation och gottgörelse som ska straffa förövare och skipa rättvisa för marginaliserade samhällen.

print