Scroll to top

Gud är här

Alla församlingar och pastorat i Svenska kyrkan har en så kallad församlingsinstruktion. Det är ett dokument som i flertalet fall är utarbetat av kyrkoråd och alla andra medarbetare i församlingen. Sedan har instruktionen beslutats av kyrkoherden och kyrkofullmäktige. Och slutligen har den utfärdats av stiftets domkapitel. Den är med andra ord ett ”tungt” dokument.

Varje församlingsinstruktion ska innehålla ett pastoralt program för gudstjänst, undervisning, diakoni och mission, alltså det som är församlingens grundläggande uppgift. Hur ser församlingen på sin uppgift? Hur tolkar och beskriver församlingen sitt pastorala program för mission?

Många beskriver församlingens uppdrag i den världsvida kyrkan med stöd till internationellt arbete och att detta blir konkret i församlingens verksamhet.

Många beskriver sin kommunikationsfunktion med olika informationssatsningar.

Några tänker på evangelisationskampanjer av olika slag.

Men är mission en verksamhet?

Man kan undervisa, fira gudstjänst, utöva diakoni. Att missionera är väl att göra just det, inte att göra en egen sorts verksamhet?

Handlar det inte mer om att vara människa i olika miljöer och i olika verksamheter?

Gud sände sin son att vara närvarande i världen. Jesus sände apostlar ut i världen. Kyrkan döper och sänder människor in i världens och samhällets alla olika miljöer.

Närvaro är viktigare än verksamhet.

Varje församling behöver tänka bättre om mission. Du kan bidra till det.

print