Scroll to top

Mångfald i vardagslivet

Några år innan jag påbörjade mitt avhandlingsarbete var jag i Bangalore på en fältstudiekurs som Teologiska institutionen i Uppsala gav på kandidatnivå. Det var professor Kajsa Ahlstrand som ledde den. Den resan väckte mitt intresse för Indien och för indiska kyrkor och interreligiösa relationer där. Jag fick också prova på intervjuer som metod, jag fick chansen att tala på djupet om viktiga frågor med människor som jag inte kände sedan tidigare, och det blev ett så levande material som var roligt att arbeta med. Intervjumetoden gav mig tillfälle att göra allt från att åka genom Bangalores intensiva trafik i mopedriksha för att besöka människor i deras hem och höra deras berättelser till att sitta och analysera i Uppsala. När det var dags att söka till forskarutbildningen visste jag att jag ville återuppleva det, och Kajsa Ahlstrand blev min handledare för avhandlingen också.

När någon i Sverige frågar berättar jag att jag har gjort en intervjustudie med kristna i Bangalore, en storstad i södra Indien. Jag berättar att jag har studerat deras syn på andra religioner, närmare bestämt hinduism, islam och andra former av kristendom än deras egen, och att jag också har analyserat deras attityder till människor från andra religiösa grupper och det de berättar om att leva nära dem.

Ibland berättar jag om den stora betydelse som bruket av religiösa bilder visade sig ha för intervjupersonernas attityder till olika religioner. Att starkt ta avstånd från religiösa bilder som de kallar ”idols” eller avgudabilder var en vanlig tendens. Det var en av anledningarna till att många var kritiska mot hinduismen, och i hög grad mot katolicismen också.

Islam porträtterade intervjupersonerna å andra sidan mer positivt, bland annat på grund av den frånvaro av bilder som de hade uppfattat där.Den relativt positiva bilden av islam brukar vara intressant att lyfta fram i en svensk kontext.

Jag brukar också berätta att många av de människor jag intervjuat samtidigt vittnar om en interreligiös samexistens som fungerar bra: i skolan, på arbetsplatsen, i bostadskvarteret och ibland till och med i den egna familjen.

Många av de kristna jag har intervjuat lever med ett starkt ideal som säger att de bör försöka sprida den kristna tron, och det kan vara ett dilemma eftersom goda relationer till vänner och bekanta från andra religiösa grupper är viktiga. I praktiken prioriterar de ofta att undvika konflikt eller irritation. På församlingsnivå är alla medvetna om det politiska klimat som gör kristen mission till en känslig fråga, och de har olika strategier för att hantera det.

När någon i Indien frågar om min forskning kan det bli allt från långa diskussioner om religionsteologi eller mission till att jag får förklara ungefär att jag ägnar mig åt ”bibelstudier” på hög nivå. Men om en kristen indier frågar om mitt ämne berättar jag ofta ungefär som i Sverige att jag baserar min studie på intervjuer med kristna från Church of South India och pentekostala kyrkor i Bangalore och att mitt fokus är deras tankar om andra religioner. Då lyfter jag ofta också fram mission som en av de frågor jag skriver om.

Om en hindu frågar betonar jag oftast att jag är intresserad av religiös mångfald och av hur människor från olika religioner lever tillsammans.

I samhällsdebatten är religiös mångfald och den indiska formen av sekularism som ska garantera lika rättigheter åt alla religiösa grupper viktiga begrepp. Indiska kristna som inte är akademiska teologer talade sällan med mig om religiös mångfald som positivt i sig, men många har praktisk erfarenhet av en religiös mångfald som fungerar i vardagslivet. Begrepp som katolik, muslim, hindu eller mer specifikt till exempel ”Ayyappan follower” är mer relevanta när människor talar om sina bekanta, och de religiösa platserna – tempel, kyrka, moské, dargah och gurdwara när de talar om sin omgivning. I det konkreta och påtagliga finns det en levd erfarenhet. Konkreta termer verkar vara viktigare i människors vardag än abstrakta begrepp, i Indien liksom i Sverige.

Läs Anita Yadala Sunesons avhandling

Avhandlingen Indian Protestants and their Religious Others – Views of Religious Diversity among Christians in Bangalore finns att ladda ner gratis på www.diva-portal.org.

print