Scroll to top

En främling på vägen

Jonas Ideström
Ikoniska kartor – att göra teologi i kyrkans vardag
Verbum

Bild: Verbum

Jonas Ideström har skrivit en angelägen bok om kyrkan i vår tid. Läsaren inbjuds till dialog och samspel med bibeltexter, kyrkans traditioner, riter, liturgier och många socio-diakonala möten och praktiker. Inte minst platsens och rummets betydelse blir viktiga i ett sådant samtal.

Han värjer sig emot statiska och förgivettagna bilder och beskrivningar av kyrkans kallelse i en nordisk kontext. Istället är det de flerfaldiga perspektiven som står i centrum. Genom att läsas parallellt kan de ge viktiga redskap för en mer sammanhållen analys. Han öser ur ett rikt empiriskt material som till stor del består av deltagande observationer, intervjuer och reflekterande samtal direkt från lokalförsamlingens vardag och erfarenhet av att teologiskt reflektera över sitt uppdrag. Teori och praktik är tätt sammanbundna, omformas ständigt och förstås alltid i relation till varandra.

Jonas Ideström. Bild: Magnus Aronson

Boken reflekterar både till sin metod och till sitt innehåll flera av de senaste decenniernas perspektivförskjutningar inom den globala ekumeniska rörelsen. Till det senare hör exempelvis förståelsen av en kyrka som i sin vardag deltar i Guds mission i ord och handling. Genom att ta sin utgångspunkt i berättelsen om vandringen till Emmaus och det överraskande och livsförvandlande mötet med främlingen längs vägen (Lukasevangeliets 24:e kapitel) pekar Jonas Ideström på nödvändigheten och behovet av att ständigt (om-)pröva och (om-)värdera vedertagna sätt att gestalta kristen tro och teologi. Resonemangen om att förändras och förvandlas i mötet med ”den andre” och det som är okänt och hittills oprövat har bäring på kunskapssyn och människosyn och på individers och gruppers talutrymme och möjlighet att agera. Ett sådant grundackord utgör en omistlig del av kyrkans ”görande” av teologi i varje kristen församlingen. Både lokalt och globalt.

Bokens konstruktiva ansats bjuder läsaren både motstånd och framtidstro. Den utgör därför en mycket välkommen samtalspartner i en tid som allt oftare präglas av ett uppskruvat tonläge, en ökad polarisering och många förenklade förklaringsmodeller. Också i kyrkans vardag.  

print