Scroll to top

Läsning för framtiden

Foto: Magnus Aronson

Romanförfattare, forskare, poeter, dramatiker och teologer har i mer än hundra år sökt sig till Sigtunastiftelsen för att hitta arbetsro och inspiration – ofta också gemenskap med andra som har kommit dit i samma syfte.

Sigtunastiftelsens klippsamling är vida beundrad.

Färre känner kanske till den specialsamling som Sigtunastiftelsens bibliotekarie, Anders Claesson, har byggt under de senaste åren.

– Sedan 2008, när folkbiblioteket flyttade ut och jag tog över ledningen, har vi utvecklat vårt ungefär 100-åriga humanistiska bibliotek till ett specialbibliotek för studenter och forskare, skola och allmänhet, berättar han. Bland Sigtunastiftelsens nuvarande fokusområden finns ämnesområdet Hållbarhet för hela människan. Det innefattar den inre, existentiella eller andliga, och den yttre, miljömässiga, hållbarheten. Vi har alltså ett fokus som är en helhetssyn på människa, natur och miljö. Inom detta område har jag köpt in kvalitativ och aktuell svensk och internationell litteratur som har en egen avdelning i biblioteket.

Fokus i samlingen ligger, berättar Anders Claesson, på de ekoteologiska, existentiella, miljöetiska dimensionerna. Men eftersom området präglas av en helhetssyn köper han också in litteratur om miljöpolitik, miljöekonomi och aktuell miljödebatt och håller sig à jour med ämnesområden som mat och jordbruk, konsumtion, livsstil, arkitektur och konst med miljömässig relevans. Biblioteket prenumererar dessutom på en rad miljötidskrifter.

En underavdelning i samlingen är pilgrimslitteratur och pilgrimsteologisk litteratur.

– Den anknyter starkt till ämnet inre hållbarhet, säger Anders Claesson, och till tanken att skapa en ny relation till naturen.

Rosengården på Sigtunastiftelsen. Foto: Hans Hartman

Omställning

Genom samverkan med Omställning Sigtuna, som är en del av den internationella Transition Town-rörelsen och där Anders Claesson själv är med, har stiftelsen lyckats väcka ett lokalt intresse för miljöbiblioteket. Anders Claesson har också bjudit in den lokala Naturskyddsföreningen och gjort miljöfilmsvisningar tillsammans med den.

– Det vi har gjort tillsammans har spridit sig till Omställning Sverige och genererat några mindre och kvalitativa donationer, berättar han. Jag har också spridit information om miljöbiblioteket till det nationella ekoteologiska nätverket med bas i Västerås stift och till Cemus Uppsala, det studentdrivna miljöuniversitetet. Det är ingen jättestor samling, men jag försöker hålla den kvalitativ och aktuell med den senaste svenska och internationella litteraturen.

Anledningen till satsningen på en specialsamling är inte bara att hållbarhet är ett av Sigtunastiftelsens fokusområden utan också att miljöteologi är något som engagerar Anders Claesson.

– Jag tror att vi tillsammans måste formulera och gestalta en kristen teologi och andlighet som är dialogisk, mångstämmig, dialektisk, paradoxal, helhetstänkande, samverkande och aktivistisk, och som är inkluderande mot varandra och naturen, säger han. Jag tror att vi också måste formulera och gestalta denna teologi och andlighet kontextuellt, in i samhälleliga och kulturella berättelser, kosmologier och världsbilder. Där kan vetenskap, kultur och religion bidra. Jag tror att kristendomens bidrag där bland annat är att peka mot, och gestalta, att livet är heligt och jorden är levande och har ett egenvärde.

Han berättar om förvaltarskapstanken, som egentligen bygger på en intim och ansvarsfull relation mellan Gud, människa och natur i den kristna traditionen, men som också har kritiserats för att den historiskt har gett rum för en överhöghet och ett utnyttjande av naturen.

– Ekoteologin är mycket en respons på det, säger han.

Sigtunastiftelsens bibliotek. Foto: Magnus Aronson

Nya berättelser

Anders Claesson talar om berättelser:

– Jag tror att den här förändringen av vår världsbild och av de kulturella berättelserna om människans och jordens villkor idag är nödvändig om vi succesivt ska kunna ställa om vårt samhälle för att möta de stora sociala och miljömässiga utmaningar vi står mitt i.

Det rör framförallt övergripande berättelser som kan formuleras och gestaltas på olika nivåer, förklarar han, och som dialektiskt får konsekvenser för samhälle och politik, kultur och natur – inom ramen för den sekulära staten.

– Det är nog helt enkelt så att den modernistiska tillväxtberättelsen, som har ekonomisk vinstmaximering med oändlig materiell tillväxt och oändliga naturtillgångar som sina bärande element, inte kan hantera de här frågorna. Vi behöver nya, hållbara samhällsberättelser och kulturberättelser, där också tillväxtbegreppet ges ett hållbart innehåll, berättelser om människors, livets och jordens villkor.

Tvärvetenskapligt tänkande

Genom sitt arbete med specialsamlingen har Anders Claesson följt bokutgivningen i ämnet i drygt tio år och dessutom läst tidskrifter. En del tips har han också fått genom att studenter och akademiker som kommer för att använda biblioteket har frågat efter böcker.

– I spåren av miljökrisernas och samhällskrisernas föds det nya berättelser idag, säger han. Så är det i akademin, det civila samhället och de kristna och övriga religiösa traditionerna. Inom akademin har det uppstått öppningar för ett tvärvetenskapligt tänkande där humaniora får en viktigare roll.

Som ett exempel nämner han Environmental Humanism, ett ämnesområde som Sigtunastiftelsen har engagerat sig i via forskningssamverkan med Nordic Network for Interdisciplinary Environmental Studies, NIES. Ett annat är CEMUS, den studentdrivna miljöinstitutionen på Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

– Vårt samarbete med CEMUS har genererat fyra internationella konferenser under namnet Climate Existence, där det konstnärliga språket har haft en framträdande roll.

Program på Sigtunastiftelsens innergård under konferensen Climate Existence. Foto: privat

Växande rörelse

Ett annat samarbete, som har utmynnat i två internationella konferenser – den senaste i maj i år – är med det Naturens Rättigheter eller End Ecocide.

– Det är en mer aktivistisk rörelse om arbetar för att upprätta ett juridiskt ramverk där naturen själv ges rättigheter, berättar Anders Claesson. Med ett sådant skulle vi röra oss från en antropocentrisk till en ekocentrisk etik, och det skapar helt nya förutsättningar både för vår relation till naturen och för sätt att bygga kultur och samhälle på naturens och människans villkor. Det här är en växande rörelse, och jag tror att den kristna kyrkan kan hitta en spännande dialog och samverkan med den.

Han förklarar att End Ecocide-rörelsens natursyn är inspirerad av ursprungsbefolkningarnas syn på naturen som helig. En katolsk präst och kulturhistoriker, Thomas Berry, är också en viktig inspiratör, och en annan är Teilhard de Chardin. I påve Franciskus miljöencyklika från 2015 finns samma tanke om naturens inneboende värde.     

– I civilsamhället växer det också fram folkrörelseberättelser – till exempel i den världsvida Transition Town eller Localization-rörelsen, säger Anders Claesson. Sigtunastiftelsen samverkar med dem. De nya berättelserna är inte den stora modernistiska världsförklarande berättelsen, eller den samhällsförklarande. I vår postmoderna och postsekulära tid har vi flera mer eller mindre provisoriska berättelser på olika nivåer.

Tidigt och nutida

Och vad finns det att läsa för den som vill fördjupa sig i detta genom teologin?

– Den kristna traditionen har ju många fina företrädare som sedan 1970-talet har formulerat sin ekoteologiska respons på miljökrisen. Thomas Berry är en av pionjärerna, och Mary Evelyn Tucker för hans ekoteologi vidare. Men redan i fornkyrkan och inte minst i kristkeltisk teologi fanns det ju teologer som formulerade en mer inkluderande syn på naturen. Och ur ekoteologisk synvinkel blir två medeltida teologer och personligheter, Hildegard av Bingen och Franciskus av Assisi, mer och mer uppmärksammade idag.

***

Besök Sigtunastiftelsen bibliotek

– Varmt välkomna hit till Sigtunastiftelsen i Sigtuna! säger Anders Claesson. Vi har öppet alla vardagar mellan tio och fem. All media, utom vissa specialsamlingar, är till utlåning. Vi erbjuder fjärrlåneservice från hela Norden, och vi lånar också ut till fjärrlånebibliotek i hela Norden. Det finns goda studiemöjligheter med studierum, studieplatser med Mälarutsikt, wifi och ekologiskt espressokaffe! Om man vill kan man boka rum på Sigtunastiftelsen, äta på restaurangen här och stanna i ett par dagar för att studera och vila.

***

Fler teologer att läsa

Anders Claesson bjuder på en rad författarnamn – böcker av bland annat dessa författare finns att utforska i Sigtunastiftelsens bibliotek:

Thomas Merton * Wendell Berry * Richard Rohr * Sallie MacFague * William T. Cavanaugh * Cathrine Keller * John O’Donohue * Stefan Edman * Gustaf Wingren * Olov Hartman * Elisabet Hermodsson * Harry Månsus * Per Larsson * Sigurd Bergmann * Anna-Karin Hammar * Annika Spalde * Sven Hillert

print